กิจกรรมค่ายอาสาเยาวชนวีเสด

   เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วีเสด) และโคเออร์ได้จัดกิจกรรมค่ายหนึ่งวัน “ปลูกต้นกล้า ท้าความดี หรือวีเสดอาสา ปี 3” ที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์ ผู้อำนวยโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ให้เกียรติเป็นประธาน

   กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่ดีเป็นผู้มีจิตอาสาพร้อมกับมีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชนแกนนำจิตอาสา ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวีเสด โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ สานสัมพันธ์สมาชิกวีเสด ร่วมคิดและออกแบบกิจกรรมที่จะนำไปดำเนินการในโรงเรียนวีเสด ประจำปีการศึกษา 2565 และศึกษาศูนย์การเรียนรู้พระหฤทัยสืบสานรักษ์สิ่งแวดล้อม

   งานนี้มีโรงเรียนที่ส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 12 โรงเรียน คือ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา โรงเรียนนักบุญเปโตร โรงเรียนเซนต์ แมรี่ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล และโรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 135 คน

   เมื่อวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2565 โคเออร์ และวีเสด ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นแบบจิตอาสาโรงเรียนในเครือคาทอลิกครั้งที่ 7 ณ บ้านหาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีใจอาสาและรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างวุฒิภาวะผู้นำที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ผ่านทางกิจกรรมหลากหลายในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านจิตอาสา อาทิ กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติวนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมร่วมกันทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น และสื่อการเรียนรู้บนทางเท้าที่โรงเรียนบ้านเนินทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โอกาสนี้มูลนิธิโคเออร์ขอขอบคุณ บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด ที่กรุณาบริจาคผลิตภัณฑ์ “สีฮีโร่” เพื่อใช้ในกิจกรรมทาสีข้างต้น

   ทั้งนี้ มีโรงเรียนเครือข่าย 10 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม คือ พระหฤทัยคอนแวนต์ พระหฤทัยดอนเมือง พระหฤทัยนนทบุรี พระหฤทัยพัฒนเวศม์ อัสสัมชัญ อัสสัมชัญศึกษา เซนต์คาเบรียล เซนต์เทเรซา เซนต์แมรี่ และนักบุญเปโตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 96 คน และในการนี้ ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง และ ซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

การอบรมเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะปลูกที่บ้านแม่สุริน เมื่อวันที 20 มีนาคม 2562