โคเออร์แม่สอดจัดการแข่งขันวิชาการด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนหอพัก

   สืบเนื่องจากมีเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งที่หนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยอยู่โดยลำพังในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละและบ้านอุ้มเปี้ยม จังหวัดตาก โดยที่ไม่มีครอบครัวดูแล ทางพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ จึงได้จัดให้เด็กเหล่านี้ พักอาศัยในหอพักจำนวน 16 แห่งของพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง และจำนวน 3 แห่งใน พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

   ในเดือนกรกฎาคม 2565 โคเออร์แม่สอดได้จัดการแข่งขันความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับเด็กหอพัก ใน 2 ระดับ ได้แก่ การจัดการแข่งขันของเด็กนักเรียนในแต่ละหอพัก แล้วผู้ชนะจะมาทำการแข่งขันระหว่างหอพักต่อไป โดยที่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 414 คน เป็นหญิงจำนวน 219 คน และชายจำนวน 195 คน

   สำหรับที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยมจัดการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท คือ การแข่งขันของเด็กนักเรียนในหอพักเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 41 คน เป็นหญิงจำนวน 19 คน และชายจำนวน 22 คน และการแข่งขันระหว่างหอพักเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม โดยผู้ชนะจากการแข่งขันในหอพัก จำนวน 29 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 19 คนและชายจำนวน 10 คนได้เข้าร่วม

   วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองผ่านการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เป็นโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ซึ่งตลอดโครงการจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพและมิตรภาพที่แน่นเฟ้นของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมทั้งในหอพักและระหว่างหอพัก

โครงการ การแข่งขันวิชาการภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ของเด็กและเยาวชนหอพักที่บ้านแม่หละในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมแข่งขันภายในหอพักที่บ้านอุ้มเปี้ยม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมแข่งขันวิชาการระหว่างหอพักที่บ้านอุ้มเปี้ยมวันที่ 22 กรกฎาคม 2565