22 ปีแห่งงานอาสาสมัครโคเออร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

   พระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัย กิจบุญชู และพระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้จัดตั้งคณะอาสาสมัครโคเออร์ อัครสังฆณฑลกรุงเทพ ขึ้นเป็นครั้งแรก ในโอกาสฉลองวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (ปากลัด) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2543 ด้วยจิตตารมณ์ “รักและรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในพี่น้องที่ตกทุกข์”

   บัดนี้ ผ่านมา 22 ปี งานอาสาสมัครโคเออร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้ผ่านความท้าทายและแข็งแกร่งขึ้นตามลำดับ

   จนปัจจุบัน ได้มีคณะอาสาสมัครโคเออร์ของวัดคาทอลิกต่างๆ แล้วเป็นจำนวน 23 วัด และ 1 โรงเรียน ใน 10 จังหวัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ โดยมีจำนวนสมาชิกรวม 292 คน ประกอบด้วย

         1. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (ปากลัด) 21 คน

         2. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดพระแม่มหาการุณย์ ปากเกร็ด 11 คน

         3. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญเปาโล บ้านนา 9 คน

         4. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน 12 คน

         5. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดศีลมหาสนิท 19 คน

         6. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ 12 คน

         7. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก 10 คน

         8. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล 19 คน

         9. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญมาร์โก 9 คน

         10. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญเปโตร สามพราน 15 คน

         11. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญอันนา ท่าจีน 11 คน

         12. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญยูดา ชินเขต 9 คน

         13. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดเซนต์แอนโทนี 7 คน

         14. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย101 11 คน

         15. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญบาร์โธโลมิว 5 คน

         16. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 6 คน

         17. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ 34 คน

         18. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ 14 คน

         19. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดอัครเทวดาราฟาแอล 12 คน

         20. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ 5 คน

         21. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร) 8 คน

         22. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต 12 คน

         23. คณะอาสาสมัครโคเออร์วัดอัครเทวดามีคาแอล (สะพานใหม่) 5 คน

         24. คณะอาสาสมัครโคเออร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 16 คน

งานของคณะอาสาสมัครโคเออร์ อัครสังฆมณฑงกรุงเทพ ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ และดำเนินการตามปฏิทินสังคมประจำแต่ละเดือน คือ

         - เดือนมกราคม เชิดชูเด็กดี เด็กเก่ง และเด็กยากจนสู้ชีวิต

         - เดือนกุมภาพันธ์ รณรงค์เรื่องความรักในครอบครัว รื้อฟื้นศีลสมรส

         - เดือนมีนาคม เชิดชูสตรีสู้ชีวิต เป็นคนดี และ เป็นผู้นำ

         - เดือนเมษายน วันกตัญญู ยกย่องลูกกตัญญู และผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างของสังคม

         - เดือนพฤษภาคม วันสิ่งแวดล้อม รณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการดูแลบ้านเรือนให้สะอาด

         - เดือนมิถุนายน จัดงานชุมนุมอาสาโคเออร์ ระดมทุนช่วยโรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี (บ้านแป้ง) ซึ่งให้การศีกษาแก่เด็กนักเรียนโดยไม่คิดมูลค่า                จำนวน 340 คน

         - เดือนกรกฎาคม รณรงค์ตามโรงเรียนที่อาสาสมัครโคเออร์รู้จัก รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยคนยากไร้

         - เดือนสิงหาคม จัดงานชุมนุมอาสาสมัครโคเออร์ประจำปี ในโอกาสวันเกิดคณะอาสาสมัครโคเออร์

         - เดือนกันยายน ส่งเสริมกิจการเยาวชนอาสาโคเออร์

         - เดือนตุลาคม รณรงค์สวดสายประคำทั้งส่วนตัว และตามบ้านสมาชิกคณะอาสาสมัครโคเออร์

         - เดือนพฤศจิกายน ร่วมงานวันกตัญญุตา ของมูลนิธิโคเออร์

         - เดือนธันวาคม ออกหน่วยทำบุญให้สถานสงเคราะห์ หรือศูนย์เลี้ยงเด็กไทยภูเขา ร่วมกิจกรรมคริสตมาสดอย หรือแจกของขวัญให้คนจนที่วัดของตน

   ในโอกาสครบรอบ 22 ปีแห่งการก่อตั้งคณะอาสาสมัครโคเออร์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ คณะกรรมการอาสาสมัครโคเออร์ได้ร่วมกันจัดงานครบรอบวันก่อตั้งอาสาโคเออร์ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2022 ณ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (ปากลัด) ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของคณะอาสาสมัครโคเออร์ เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2000 ในงานมีการแจกใบประกาศเกียรติคุณแด่ “แม่สู้ชีวิต” พร้อมเชิญชวนร่วม “กองบุญร่วมใจ ช่วยเหลืองานศพ” เป็นต้น

22 ปีแห่งงานอาสาสมัครโคเออร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ