โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมเกษตรอินทรีย์ในโครงการชีวิตดีดีที่บ้านต้นยาง

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นและการปลูกผักในพื้นที่จำกัด ภายใต้โครงการชีวิตดีดีให้กับเกษตรกรคนใหม่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จำนวน 30 คน ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2565 โดยที่หลักสูตรนี้เป็นการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเรื่องการเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูก การเพาะเมล็ด การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ การปลูกผักแนวตั้ง เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำเกษตรในพื้นที่จำกัดได้

   นอกจากนั้น ยังได้จัดการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ให้กับเกษตรกรที่เคยผ่านการอบรมเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นมาแล้วและต้องการมาเรียนรู้ต่อยอดในด้านการขยายพันธุ์พืช ได้แก่ การตอนกิ่ง การเสียบยอด การชำกิ่ง เป็นต้น โดยเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมจำนวน 25 คน

   โคเออร์ยังได้สนับสนุนโครงการธนาคารแพะ ด้วยการสนับสนุนพ่อพันธุ์แพะ 1 ตัว แม่พันธุ์แพะ 4 ตัว ปัจจุบันมีลูกแพะเพิ่มขึ้น 6 ตัว

เตรียมพื้นที่สำหรับสาธิตการปลูกผักแนวตั้ง

โครงการธนาคารสัตว์

การอบรมเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น และการปลูกผักในพื้นที่จำกัด

การอบรมทบทวนความรู้