โคเออร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันผู้ลี้ภัยโลก

   มูลนิธิโคเออร์ดำเนินโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยการให้การอบรมความรู้เรื่องเกษตรกรรม การปลูกต้นไม้ และการจัดการขยะตลอดทั้งปี

   สำหรับเดือนมิถุนายของทุกปี มีงานสำคัญสองวันที่โคเออร์และชุมชนผู้ลี้ภัยได้เฉลิมฉลองร่วมกัน คือ วันที่ 5 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันผู้ลี้ภัยโลก

   ในปีนี้โคเออร์แม่สอดและกาญจนบุรีได้มอบกล้าไม้กว่าพันต้น ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ทำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โดยปลูกบริเวณโรงเรียนและสถานที่ต่าง ๆเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคืนความชุ่มชื้นให้บริเวณพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ คืนสมดุลของสิ่งแวดล้อม และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สร้างความตระหนักให้กับชุมชนผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ บ้านอุ้มเปี้ยม บ้านนุโพ จังหวัดตาก และบ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี

   ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก โคเออร์แม่สอดได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ มีผู้เข้าร่วม 300 คน วันที่ 20 มิถุนายน ที่บ้านอุ้มเปี้ยม ผู้เข้าร่วม 110 คน และที่บ้านแม่หละ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 382 คน

   สำหรับโคเออร์ราชบุรีจัดให้มีการปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้นที่บ้านต้นยาง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เช่นกัน

   นอกจากนี้โคเออร์ยังจัดนิทรรศการสนับสนุนให้ความรู้เรื่องการลดปริมาณขยะโดยมีแกนนำกลุ่มเยาวชนซึ่งได้เรียนรู้จาก โคเออร์ออกเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันลดปริมาณขยะตามหลัก 3R’s คือลดการใช้ของที่ไม่จำเป็นจะได้ไม่มีขยะ การยืดอายุของใช้ให้นานขึ้น และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยแนะนำวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีแก่เด็กและเยาวชนรุ่นน้องที่มาชมนิทรรศการที่จัดขึ้นในโรงเรียน

กิจกรรมปลูกต้นไม้และนิทรรศการในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันผู้ลี้ภัยโลก ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ

การปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ การแสดงบนเวที และ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ

   งานวันผู้ลี้ภัยโลก 20 มิถุนายน 2565 มีผู้หนีภัยฯ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ นานกว่า 20 ปี จำนวน 350 คนมาร่วมในพิธีกล่าวสุนทรพจน์และชมการแสดงของเด็กนักเรียน

นิทรรศการจัดการขยะที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ ในวันที่ 20 และ 24 มิถุนายน 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน

   โคเออร์กาญจนบุรีแจกจ่ายกล้าไม้และร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที ในโอกาสวันผู้ลี้ภัยโลกและ 25 ปีบ้านถ้ำหิน