โคเออร์แม่ฮ่องสอนและกาญจนบุรีจัดเสวนาเรื่องการป้องกันการแต่งงานก่อนวัยอันควร

   โคเออร์ส่งเสริมให้มีการจัดเสวนานี้ขึ้นเพื่อให้ตัวแทนกลุ่มเยาวชนร่วมกันระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ถึงสาเหตุ สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบตลอดจนร่วมกันเสนอแนวทางออกของการป้องกันการแต่งงานก่อนวัยอันควร ดังต่อไปนี้

     - ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ได้แก่ เด็ก ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆในชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบ                ของเด็กที่แต่งงานก่อนวัยอันควร ตัวอย่างเช่น ปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนทำให้ไม่มีความรู้ และการขาดทักษะการดำเนินชีวิตครอบครัว เป็นต้น

     - โรงเรียนควรนำประเด็นของเด็กที่แต่งงานก่อนวัยอันควรกำหนดไว้ในหลักสูตรการเรียน หรือ ในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้

     - รณรงค์ในชุมชนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของเด็กที่แต่งงานก่อนวัยอันควร

     - คณะกรรมการชุมชนพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ควรมีการเผยแพร่ หรือ มีกฎระเบียบ แนวทาง หลักการให้ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดให้เด็กแต่งงานหลัง              18 ปี อย่างแพร่หลาย เช่น มีการทำแผ่นพับแจกในชุมชน มีการติดกฏระเบียบไว้ตามสถานศึกษา

     - แกนนำเด็กและเยาวชน ที่ผ่านกิจกรรมของโคเออร์ ควรนำข้อมูล ไปเผยแพร่ต่อในชุมชน หรือ เพื่อน ๆ ให้ได้ตระหนักรู้มากยิ่งขึ้น

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 62 คน เป็นหญิงจำนวน 51 คน และชายจำนวน 11 คน ต่อมาจัดที่บ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 26 และ 30 พฤษภาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 106 คน โดยเป็นหญิง 79 คน และชายจำนวน 27 คน

   สำหรับโคเออร์กาญจนบุรีจัดการเสวนาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี ให้กับเยาวชนจำนวน 49 คน ซึ่งเป็นเยาวชนหญิงจำนวน 46 คน และชายจำนวน 3 คน