โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

   สืบเนื่องจากไข้เลือดออกมักจะระบาดในฤดูฝนของทุกปี โดยระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม 2564 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนถึง 7,720 คน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และมีการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยจะสูงขึ้นในปี 2565

   โคเออร์แม่สะเรียงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ของโรค จึงจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคระบาดที่เกิดจากยุงได้แก่ ไข้มาลาเรีย และไข้เลือดออก และวิธีการป้องกันโรคด้วยการลดแหล่งแพร่พันธุ์ยุงตามบริเวณบ้านและในชุมชน

   กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 94 คน และ เด็กชายจำนวน 56 คน ในพื้นที่ 9 หมู่บ้านซึ่งเด็ก ๆ อาศัยอยู่ โดยเด็กเหล่านี้ได้ออกเดินสำรวจตามบ้านเรือนและซอกมุมต่าง ๆ ในหมู่บ้านของตน เมื่อพบจุดที่น้ำขังแล้ว ให้หาวิธีแก้ไข ได้แก่ การเทน้ำออก หากเทไม่ได้ ให้โรยทรายอะเบทลงไปเพื่อกำจัดลูกน้ำ

   กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นี้ถือเป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนที่ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นภัยที่คุกคามประชากรในประเทศทุกปี