โคเออร์แม่สอดสนับสนุนโครงการจิตอาสาเยาวชน เราทำดีด้วยหัวใจ “ซ่อมแซมทางเดินเท้าเพื่อน้องไปโรงเรียน”

   เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 กลุ่มจิตอาสาประกอบด้วยเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่จำนวน 50 คน แยกเป็นหญิง 12 คน และ ชาย 38 คน ได้ร่วมกันปรับปรุงเส้นทางเดินเท้าภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ โซน ซี ซึ่งเป็นสภาพหน้าดิน เมื่อถึงช่วงฤดูฝนพื้นถนนจะกลายสภาพเป็นดินโคลนและลื่น สร้างความลำบากในการเดินทางไปโรงเรียนเป็นอย่างมาก ระหว่างเดินไปโรงเรียนชุดนักเรียนของเด็ก ๆ จะเปรอะเปื้อนด้วยเศษดินโคลน

   โคเออร์แม่สอดได้เล็งเห็นความจำเป็นและให้การสนับสนุนการปรับปรุงทางเดินเท้าของโครงการจิตอาสาเยาวชนเราทำดีด้วยหัวใจ “ซ่อมแซมทางเดินเท้าเพื่อน้อง” ขึ้น เพื่อให้ผู้สัญจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนได้เดินทางไปโรงเรียนอย่างสะดวกปลอดภัยด้วยการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง

   เมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นลง สิ่งที่ได้รับจากโครงการคือ เยาวชน มีความสุขที่ได้แสดงพลังความสามัคคีและทำประโยชน์เพื่อทำให้ชุมชนของตนเองน่าอยู่ยิ่งขึ้น