โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่วมในกระบวนการคุ้มครองเด็ก

   โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่วมในกระบวนการคุ้มครองเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีเยาวชนเข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 20 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 14 คน และ ชายจำนวน 6 คน

   วัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือการสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิ์ของเด็ก รับรู้กระบวนการส่งต่อเพื่อการคุ้มครองเด็ก สร้างความตระหนักของการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุในกรณีมีการละเมิดเด็ก

   เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วย เรื่องสิทธิ์ของเด็ก ทุกคนมีหน้าที่ในการปกป้องเด็กด้วยการแจ้งเหตุเพื่อให้เกิดการคุ้มครอง ช่วยให้เด็กๆเกิดความตระหนักถึงหน้าที่บทบาทในการช่วยสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน

   กิจกรรมสำรวจทัศนคติของเด็กต่อสถานการณ์ปัญหา

   เรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดที่ทำได้ พฤติกรรมใดที่ทำไม่ได้ หรือทำไม่ได้เลยเพราะทำแล้วมีความผิดหรือเป็นอันตราย

   เราจะสังเกตได้อย่างไร ว่าเด็กคนนี้จะถูกทำร้ายหรือถูกแสวงหาประโยชน์ใดๆ หรือถูกล่วงละเมิดหรือไม่ เราจะสังเกตได้อย่างไรว่า คนนี้จะเป็นคนร้าย

   กิจกรรมร่วมกันสำรวจสถานการณ์ปัญหาในชุมชนของตนเอง และ ทำความรู้จักหน่วยงานเอกชน องค์กรภาคชุมชน และกรรมการชุมชนที่มีบทบาทให้ความช่วยเหลือ

   กรณีตัวอย่างที่ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือได้แก่ เด็กที่เพื่อนไม่ได้ไปเรียนหนังสือ เนื่องจากแม่ต้องการให้อยู่บ้านเลี้ยงน้อง หรือเพื่อนบอกว่า จะไปทำงานรับจ้างนอกพื้นที่เพื่อใช้หนี้ให้แม่ หากไม่ไป นายจ้างข่มขู่ว่าจะทำร้ายแม่ เป็นต้น