โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโควิดและการคัดแยกขยะในรูปแบบ
การแสดงละครการร้องเพลงและการใช้รูปภาพประกอบ

   ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ด้วยการนำเสนอรูปแบบการแสดงละครและการร้องเพลง เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่อิสระเคลื่อนที่สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เช่น การล้างมือให้ถูกวิธี การเว้นระยะห่าง กินอาหารปรุงสุก มีช้อนส่วนตัว ฯลฯ เด็กๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และสนุกสนานกับการร้องตามทุกครั้งที่มีกิจกรรม

   ส่วนการให้ความรู้เกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ เด็กๆจะได้รับรูปภาพของสิ่งของที่เป็นขยะในครัวเรือน ได้แก่ เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจว่านี่คือขยะที่ต้องนำมาทิ้งใส่ถังขยะแยกตามประเภทขยะ ได้แก่ ขยะจำพวกภาชนะพลาสติก แก้ว โลหะ เศษอาหาร เป็นต้น ซึ่งเด็กๆ ให้ความสนใจ เข้าใจและปฏิบัติตามเป็นอย่างดี

   มีการจัดกิจกรรมขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง ใน วันที่ 16, 19, 20, 27, 28, 29 เมษายน 2565 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 256 คน เป็นหญิงจำนวน 126 คน และชายจำนวน 130 คน และวันที่ 12, 21, 23, และ 25 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 562 คน เป็นหญิงจำนวน 320 คน และชายจำนวน 242 คน

   สำหรับที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านถ้ำหินมีการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม มีเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 105 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 56คน และเด็กชายจำนวน 49 คน

กิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง

กิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน