โคเออร์ให้การอบรมเรื่องการป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 โคเออร์แม่สะเรียง แม่สอด และกาญจนบุรีให้การอบรมหลักสูตรป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ แก่ทีมอาสาสมัครกู้ภัย เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้หนีภัยฯ ทั่วไป เนื้อหาของการอบรมเป็นการเตรียมการป้องกันภัย การรู้จักภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นในพี้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้แก่ พายุฝนฟ้าคะนอง น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ภัยแล้งและไฟป่า การป้องกันไฟป่า การดับเพลิง การปฐมพยาบาล การอพยพหนีไฟ การฝึกการซ้อมหนีไฟ และการใช้เครื่องดับเพลิง เป็นต้น

   โคเออร์แม่สะเรียง จัดการอบรมให้กับทีมป้องกันภัย และอาสาสมัคร ที่พี้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 233 คน แยกเป็นหญิงจำนวน 133 คน และ ชาย 100 คน สำหรับที่พี้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน จัดการอบรมให้ความรู้ในวันที่ 23 พฤษภาคม แก่กลุ่มเยาวชนจำนวน 115 คน และกลุ่มผู้ใหญ่จำนวน 118 คน รวมเป็น 233 คน

   โคเออร์แม่สอดดำเนินโครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ แก่ผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมชายหญิงรวมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ป้องกันดินถล่ม ที่พี้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม มีผู้ เข้าร่วมจำนวน 50 คน เป็นหญิงจำนวน 32 คน และชายจำนวน 18 คน

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมที่พี้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 5 พฤษภาคม ในหลักสูตรทบทวนความรู้ให้กับทีมกู้ภัยจำนวน15 คน เป็นชายจำนวน 12 คน และหญิงจำนวน 3 คน เพื่อเป็นทีมที่มีความเป็นผู้นำ เป็นตัวแทนวิทยากรในการจัดอบรมให้กับชุมชนได้ นอกจากนี้ ยังจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรสำหรับกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร จำนวน 35 คน เป็นชายจำนวน 19 คน และหญิงจำนวน 16 คน และกิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 211 คนเป็นชายจำนวน 123 คนและหญิงจำนวน 88 คน

   ที่พี้นที่พักพิงฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดการอบรมขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม ได้แก่ หลักสูตรการป้องกันภัยสำหรับทีมกู้ภัยจำนวน 13 คน เป็นชาย จำนวน 12 คน และหญิง จำนวน 1 คน หลักสูตรวิทยากรสำหรับเยาวชนอาสาสมัครจำนวน 64 คน เป็นชายจำนวน 33 คน และหญิงจำนวน 31 คน และกิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 203 คน เป็นชาย จำนวน 85 คน และหญิง จำนวน 118 คน

การอบรมในพี้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน และแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ จังหวัดตาก

โครงการป้องกันดินถล่มและเฝ้าระวังภัยพิบัติในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

กิจกรรมการอบรมป้องกันภัยพิบัติ โดยโคเออร์กาญจนบุรี