โคเออร์แม่ฮ่องสอนติดตามโครงการเกษตรกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน และบ้านใหม่ในสอย

   สถานการณ์ทั่วไปในด้านการส่งเสริมเกษตรกรรมของ โคเออร์แม่ฮ่องสอนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม และบ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในห้วงเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเดือนที่เกษตรกรมีผลผลิตออกมาให้เก็บกินแบ่งปันให้ผู้ยากไร้ในชุมชนและเหลือขาย มากพอสมควร ก่อนที่ผลผลิตจะลดลงในเดือนมีนาคม เนื่องจากเข้าสู่หน้าร้อนทำให้น้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรและอากาศร้อนยังทำให้พืชบางชนิดได้รับผลกระทบ ทำให้ผลผลิตได้น้อยลงและคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ฤดูร้อนจึงเป็นช่วงที่อาจต้องพักแปลงไว้และเตรียมการปรับปรุงดินไว้สำหรับการเพาะปลูกในห้วงฤดูฝนที่จะมาถึง อีกทั้งเป็นเวลาสำหรับ เจ้าหน้าที่โคเออร์ภาคชุมชน (CBRS) ซึ่งรับผิดชอบด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (LH ) ที่จะใช้เวลามาพบปะหารือ ทำงานร่วมกันในส่วนของเกษตรและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ภาพกิจกรรมปลูกผักของเกษตรกรในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งพบว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดี

                   

                     การประชุมกรรมการคณะกรรมการธนาคารสัตว์และสหกรณ์               การประชุมคณะกรรมการด้านการดำรงชีพ

 

การประชุมบุคลากรภาคชุมชน