โคเออร์แม่สะเรียงและแม่สอดจัดกิจกรรมประกวดความสามารถของเยาวชน

   สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ หลายแห่ง ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนได้

   โคเออร์จึงสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขันการแสดงความสามารถด้านศิลปการแสดง เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี เต้น และ รำ ในเชิงศิลปวัฒนธรรมกะเหรี่ยงแบบออนไลน์ เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการป้องกันเด็กส่วนหนึ่งจากปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือการชักจูงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วย

   กิจกรรมแข่งขันการแสดงความสามารถด้านศิลปการแสดง จัดขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวน 226 คน เป็นหญิงจำนวน 65 คน และชายจำนวน 161 คน

   นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง ในอำเภอเดียวกัน ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 234 คน เป็นหญิงจำนวน 154 และ ชายจำนวน 80 คน

   สำหรับโคเออร์แม่สอดสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยมีเยาวชนที่บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เข้าร่วมเป็นจำนวน52 คน เป็นหญิงจำนวน 29 คน และชายจำนวน 23 คน

   ที่บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 206 คน เป็นหญิงจำนวน 108 คน และชายจำนวน 98 คน

   กิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหญิงและชายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 241 คน

   โครงการนี้ยังเป็นโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้ทักษะในการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เพื่อนำเสนอกิจกรรมได้อย่างชำนาญอีกด้วย

กิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมที่บ้านแม่หละ

กิจกรรมที่บ้านอุ้มเปี้ยม

กิจกรรมที่บ้านนุโพ