โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันดินโลก

   วันดินโลกตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพดินเพื่อการเกษตรกรรมในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

   เนื่องในโอกาสวันดินโลก โคเออร์แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก

   โคเออร์ร่วมกับชุมชนผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้งสองแห่ง คือ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และที่บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณต้นน้ำและบริเวณทางเข้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย เป็นจำนวน 100 คน โดยเป็นหญิง จำนวน 48 คน และเป็นชายจำนวน 52 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหญิงและชายเป็นจำนวน 200 คน กระจายกันปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ