โคเออร์แม่สอดให้การอบรมผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์เด็กภาคชุมชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

   ในเดือนมกราคม 2564 โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมบุคลากรภาคชุมชนซึ่งเป็นผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ขึ้นสองครั้งเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจทั่วไปในการปฏิบัติงานในด้านสังคมสงเคราะห์เด็ก

   ในวันที่ 14 มกราคม เป็นการให้ความรู้ทั่วไปแก่บุคลากรจำนวน 7 คน เกี่ยวกับโครงการหลักของโคเออร์ที่ดำเนินงานอยู่ คือ การช่วยเหลือ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เปราะบางทางสังคม อีกทั้งให้เรียนรู้ทักษะและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองทั้งภาคการเกษตรและภาควิชาชีพอื่นๆ

   ทั้งนี้ บุคลากรต้องใช้หลักการของนักสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ หลักการยอมรับ หลักปัจเจกบุคคล การสังเกต การรักษาความลับ เป็นต้น

   นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กต้องฝึกความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เช่น ทักษะการเยี่ยมบ้าน การสัมภาษณ์ การสื่อสาร การสังเกต การบันทึก สาแหรกครอบครัว การบริหารจัดการรายกรณี ตั้งแต่ แรกรับ การดำเนินงานช่วยเหลือ จนถึง การปิดเคส ต่อมาในวันที่ 18-19 มกราคม จัดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ในหัวข้อกระบวนการดูแลคุ้มครองเด็ก ให้กับบุคลากรภาคชุมชนจำนวน 17 คน เป็นหญิงจำนวน 14 คน และ ชายจำนวน 3 คน โดยเน้นความเข้าใจเรื่องงานคุ้มครองเด็ก เพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาเพื่อให้สามารถแนะนำเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีกิจกรรมในการช่วยเหลือเด็ก โดยสิ่งที่ต้องตระหนักในการทำงาน คือคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับ ความปลอดภัยและพัฒนาการของเด็ก