โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมวันพ่อที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง

   โคเออร์กาญจนบุรี จัดงานวันพ่อขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 200 คน

   เนื้อหากิจกรรมเน้นการประกาศเกียรติคุณและมอบของรางวัลเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพ่อที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี สมควรแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างของสังคม ชุมชน และเยาวชน

   วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้คือ การเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ มีความอาวุโส เป็นผู้มีพระคุณต่อครอบครัวและสังคม ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ การเห็นคุณค่าของพ่อซึ่งเป็นผู้สูงอายุจึงเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป