โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมรณรงค์ “โครงการวันยุติความรุนแรงต่อสตรี”

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรม“โครงการวันยุติความรุนแรงต่อสตรี” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน เป็นหญิงจำนวน 122 คน และชายจำนวน 78 คน

   การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ เป็นการจัดร่วมกับหน่วยงาน KWO, SGBV ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาในชุมชนเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงกับสตรีและเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการกระทำรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และเข้าร่วมแข่งขันประกวดเรียงความ ในหัวข้อการลดใช้ความรุนแรงกับสตรี กิจกรรมรณรงค์นี้กระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนชุมชนโดยรวม ได้เข้าใจปัญหา เกิดการไม่ยอมรับ และรีบรายงานผู้เกี่ยวข้องหากมีสถานการณ์การใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นกับเด็กและสตรีในชุมชน

เยาวชนที่ชนะการประกวดเรียงความรับรางวัล