โคเออร์จัดการอบรมจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   ในเดือนพฤศจิกายน 2564 โคเออร์ได้จัดให้มีการอบรมจรรยาบรรณแก่บุคลากรภาคชุมชนของโคเออร์ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงหลักจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โดยมีวิทยากรของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเป็นวิทยากร

   การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของจรรยาบรรณด้วยการใช้สื่อวิดีทัศน์นำเสนอ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแยกแยะประเภทและลักษณะของการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ทั้ง 3 รูปแบบได้แก่การข่มเหง การเอารัดเอาเปรียบ และการคุกคามหรือล่วงละเมิด ทราบถึงผลกระทบ หากมีการกระทำความผิด ทราบแนวทางการแจ้งเหตุ หากพบการกระทำความผิด และการแจ้งเหตุเพื่อนำไปสู่การสอบสวนและแก้ไขในที่สุด

   การอบรมจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในรูปแบบทางไกล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน เป็นหญิงจำนวน 54 คน และชายจำนวน 6 คน และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 4 คน เป็นหญิงจำนวน 3 คน และชายจำนวน 1 คน

การอบรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง