โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมวันเด็กสากลที่บ้านใหม่ในสอยและบ้านแม่สุริน

   วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีถือเป็นวันเด็กสากล ในปี 2564 มีคำขวัญว่า เป็นปีแห่งอนาคตที่สดใสของเด็ก ดังนั้น โคเออร์แม่ฮ่องสอนจึงสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่ทำงานกับเด็ก โดยเฉพาะโรงเรียนและผู้ดูแลเด็ก

   การทำงานโดยทั่วไปมีบุคลากรให้การเยี่ยมเยียนครอบครัวเด็ก เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองดูแลอบรมสั่งสอนเด็ก เพื่อให้เด็กและครอบครัวมีความใกล้ชิดและห่างไกลปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีปัญหาครอบครัว ทำให้ขาดความสนใจในวิชาการ ควรจะมีการสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นด้วย

   สำหรับกิจกรรมในวันเด็กสากลได้จัดขึ้น 2 วัน คือ ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน เป็นกิจกรรมเพื่อสาระและบันเทิงให้กับเด็ก ๆ เพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ อาทิ กิจกรรมการประกวดเรียงความ วาดภาพระบายสี และกีฬาหลายประเภท เช่น วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ฟุตบอล และกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย ส่วนที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน มีการจัดการแข่งขันการระบายสี ประกวดเรียงความ และกิจกรรมทางสังคม เช่นกัน

   เด็ก ๆ ต่างพร้อมใจกล่าวชื่นชมกิจกรรมวันเด็กสากลที่จัดขึ้น โดยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนรวม 315 คน เป็นเด็กชายจำนวน 167 คน และเด็กหญิงจำนวน 148 คน

   เพื่อให้เด็กได้พบกับปีแห่งอนาคตที่สดใส ดังคำขวัญของวันเด็กสากล ปี 2564 โคเออร์แม่ฮ่องสอนยังได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องการคุ้มครองเด็ก ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายนและจัดให้กับผู้นำชุมชนในวันที่ 29 พฤศจิกายน เพื่อให้ลูกหลานของพวกเขาได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตไปสู่อนาคตที่สดใส