โคเออร์แม่สอดดำเนินกิจกรรมรณรงค์และเยี่ยมบ้านในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

   ในเดือนพฤศจิกายน 2564 โคเออร์รณรงค์ด้านลดขยะที่ต้นทางด้วยการแนะนำให้คนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทำการขุดหลุมในบริเวณบ้าน เพื่อฝังขยะอินทรีย์ ได้แก่ ขยะที่เป็นเศษอาหารซึ่งเน่าเปื่อยย่อยสลายใต้ดินต่อไป เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง

   สำหรับการลดขยะอีกวิธีหนึ่งคือ นำขยะประเภท ขวดและถ้วยที่ทำด้วยแก้วหรือพลาสติก ไปหย่อนลงตู้ขยะปันสุขหรือตู้รีไซเคิลที่จัดให้ เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครดูแลสิ่งแวดล้อมของโคเออร์นำขยะดังกล่าวไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับผู้ยากไร้ในชุมชน

   โคเออร์จัดทำตู้ขยะปันสุข หรือตู้รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะ สร้างพฤติกรรมการรักษาความสะอาด รู้จักคุณค่าของขยะ และทิ้งขยะลงถังขยะอย่างเป็นระเบียบสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ๆ ที่มีเวลาว่างหลังเลิกเรียน หรือชาวบ้านยากจนที่ต้องการรายได้พิเศษจากการเก็บขยะขายที่ร้านรับซื้อของเก่าของคเออร์ ถือเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม

   ในเดือนพฤศจิกายน มีการผ่อนคลายสถานการณ์ ทำให้เจ้าหน้าที่โคเออร์เริ่มทำการเยี่ยมบ้านเรือนที่ร่วมโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อให้คำแนะนำการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเรือน พร้อมทั้งและแจกจ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาด กับส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านดูน่าอยู่ จำนวนครัวเรือนที่ร่วมโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางในเดือนนี้มีจำนวน 134 ครัวเรือน

ตู้ปันสุข หรือตู้รีไซเคิลขยะ

ในเดือนพฤศจิกายนมีการเยี่ยมบ้านในโครงการแยกขยะพร้อมทั้งและแจกจ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาด