โคเออร์แม่สอดจัดทำโครงการ “พี่สอนหนังสือน้อง” ช่วงปิดภาคเรียนที่บ้านอุ้มเปี้ยม

   โคเออร์แม่สอดจัดทำโครงการ“พี่สอนหนังสือน้อง” ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2564 มีเด็กวัยเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 61 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 32 คน และเด็กชายจำนวน 29 คน

   ทั้งนี้สืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องถูกปิด แม้จะเปลี่ยนมาทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการเรียนในห้องเรียนได้ ทำให้เด็กมีปัญหาการเรียนรู้ที่ลดลง ช่วงที่ต้องอยู่บ้าน ความรู้ก็อาจจะหายไป นอกจากความรู้ที่หายไปแล้ว ยังอาจส่งผลต่อพื้นฐานความรู้ในด้านสำคัญ ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุนมนุษย์ในสังคม มูลนิธิโคเออร์ จึงได้จัดโครงการ “พี่สอนหนังสือน้อง ”โดยให้กลุ่มเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจพอที่จะสอนหนังสือได้แล้ว เข้าไปสอนน้อง ๆ ตามบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นจุดสนใจของหมู่บ้าน เพื่อให้เด็กนักเรียนรุ่นน้องได้เรียนต่อเนื่องแม้วิกฤตโรคระบาด ไม่ให้สูญเสียความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเรียนรู้ การสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอีกด้วย