โคเออร์แม่สอดสนับสนุนโครงการหัตถกรรมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและฝึกอาชีพสร้างรายได้

   สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันส่งผลให้โรงเรียนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เด็กและเยาวชนจึงมีเวลาว่างในการพัฒนาทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญ เช่น งานหัตถกรรมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาซึ่งสามารถสร้างรายได้อีกด้วย

   โคเออร์แม่สอดจึงสนับสนุนให้เกิดโครงการอบรมงานถักไหมพรมเพื่อเป็นการเรียนรู้งานหัตถศิลป์ที่นำไหมพรมมาใช้ประโยชน์เป็นเสื้อผ้าและของใช้ให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ กิจกรรมถักโครเชต์จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน

   สำหรับที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โคเออร์ได้ให้การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มาร่วมกิจกรรมไพหญ้าคาเพื่อใช้มุงหลังคา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การนำใบหญ้าคาที่ได้มาช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ทรุดโทรม ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาทักษะความสามารถอันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้เรียน ยังเป็นการช่วยเหลือชุมชนซึ่งมีเพื่อนบ้านผู้ยากไร้ที่ต้องการซ่อมแซมหลังคาบ้านให้อยู่ในสภาพทนแดดและฝนได้ต่อไป จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมกระบวนการคิดที่ดี เป็นการปูทางสู่การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคมไปพร้อมกัน

   โครงการ “ไพหญ้าคาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” นี้จัดขึ้น ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 24 คน และชายจำนวน 3 คน

กิจกรรมถักไหมพรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

การอบรมการไพหญ้าคามุงหลังคา