อาสาสมัครโคเออร์ร่วมกับทีมคาทอลิกไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จัดทำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้ประสบภัย

   สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุฝนหลายลูกในฤดูฝนปีนี้ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่

   ตัวอย่างเช่น เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 เกิดสถานการณ์วิกฤตที่วัดพระนามกรเยซู (บ้านแป้ง) อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระดับน้ำสูงถึง 1 เมตร พระคุณเจ้าพิบูลย์ได้เรียกประชุมชาวบ้านและแจ้งว่า ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้ามานอนพักที่โรงเรียนพระกุมารได้ โดยทางวัดได้เลี้ยงอาหาร และมีคณะพระหฤทัยมาเลี้ยงอาหารบ้าง นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยโคเออร์ยินดีอำนวยความสะดวกและประสานงานให้กับแต่ละพื้นที่

   สำหรับพื้นที่อื่นๆ เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อาสาสมัครโคเออร์ได้ร่วมกับหน่วยงานคาทอลิกแผนกต่าง ๆภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้แก่ คารีตัสไทยแลนด์ มูลนิธิโคเออร์ แผนกสื่อมวลชน คณะนักบวช ตลอดจนโรงเรียนในสังกัด เป็นต้น ร่วมกันเป็นทีมคาทอลิกไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการระดมทุน จัดทำและบรรจุถุงยังชีพตลอดจนนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน

   วันที่ 12-13 ตุลาคม 2564 อาสาสมัครโคเออร์กรุงเทพฯ และทีมคาทอลิกไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกันบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์ใส่ในถุงยังชีพ จำนวน 1,300 ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคม ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,250 ชุด

   วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ทีมคาทอลิกไทยได้ออกเยี่ยมพื้นที่ของวัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี แจกจ่ายถุงยังชีพจำนวน 470 ชุด ให้กับชุมชนผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 6 แห่ง

   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครโคเออร์ และทีมคาทอลิกไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกันจัดและบรรจุถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด และน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็คเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยในตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครโคเออร์และทีมคาทอลิกไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้แจกจ่ายถุงยังชีพ และน้ำดื่มจำนวน 200 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี