โคเออร์แม่สอดจัดเสวนา ปรับตัวสู่ “ชีวิตวิถีใหม่” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ

   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โคเออร์จัดเสวนาที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ เพื่อนำเยาวชนปรับตัวสู่ “ชีวิตวิถีใหม่” ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน เป็นหญิงจำนวน 33 คน และชายจำนวน 17 คน

   การเสวนาครั้งนี้เป็นการให้เด็กและเยาวชนได้พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการดูแลตัวเองเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด

   นอกจากนี้ ยังให้เยาวชนได้สำรวจถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวัน การปรับเปลี่ยนเวลาเรียน การปิดสถานที่ทำงาน การห้ามรวมกลุ่ม เป็นต้น

   ‘New Normal’ ปกติวิถีใหม่ คือรูปแบบการดำเนินชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไปภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ

   สรุปความคิดเห็นของเยาวชน สิ่งที่ต้องทำเพื่อปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่คือทำความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ อย่างเคร่งครัด ทำจิตใจให้สบาย ใช้วิธีรับมือในเชิงบวกได้แก่ หากิจกรรมทำในครอบครัวมากขึ้น เช่น ปลูกผักกินเอง ให้กำลังใจกันมากขึ้น ดูแลกันในครอบครัวพูดคุยกันมากขึ้น มากขึ้น หาความรู้ กิจกรรมจากสังคมออนไลน์ เช่น การทำอาหาร การฝีมือ เกี่ยวกับดนตรี เวลาให้กับครอบครัว อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน ร้องเพลง เล่นดนตรี ฟังเพลงที่ชอบ ทอผ้า ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นต้น