โคเออร์กาญจนบุรีจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลที่บ้านถ้ำหิน

   ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน ในด้านการลดขยะด้วยแนวคิด 3R (ลดการใช้-นำกลับมาใช้ซ้ำ-นำกลับมาใช้ใหม่) จุดมุ่งหมายของการอบรมคือ การสร้างความตระหนักในหมู่เด็กและเยาวชนถึงปัญหาจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของประชาชนโดยรวม

   โครงการนี้จึงแนะนำให้เด็กและเยาวชนเข้าใจปัญหาและเรียนรู้การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี แล้วนำขยะที่กลับมาใช้ได้ มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่มีประโยชน์

   สิ่งที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ได้แก่ การที่เยาวชนเกิดความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการจัดการแข่งขันทำสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะฝีมือ ในการนำขยะที่สามารถกลับมาใช้ได้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า ทำให้เด็กได้เห็นคุณค่าของขยะบางอย่างที่สามารถนำกลับมาแปรรูปใช้งานได้อีกครั้ง

   มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 128 คน เป็นหญิงจำนวน 76 คน และชายจำนวน 52 คน