โคเออร์แม่ฮ่องสอนและแม่สะเรียงจัดกิจกรรมอบรมและรณรงค์ป้องกันภัยให้กับกลุ่มเยาวชนและชุมชน

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมการอบรมป้องกันอัคคีภัย ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กับเยาวชนจำนวน 311 คน เป็นหญิงจำนวน 170 คน และชายจำนวน 141 คน เป็นการให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่เยาวชน ให้รู้ถึงภัยจากอัคคีภัย เพื่อป้องกันเหตุอันตรายก่อนที่จะเกิดขึ้น โดยเน้นที่สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย วัสดุอุปกรณ์ที่นำพาให้เกิดอัคคีภัย พฤติกรรมและข้อควรระวังเช่น การใช้ไฟหุงต้ม การจุดเทียนบนที่นอน หรือใกล้วัสดุติดไฟง่าย การดับไฟที่เพิ่งเริ่ม หากไฟลุกลามแล้ว ให้ตะโกนเรียกคนอื่นมาช่วยดับหรือช่วยแจ้งเหตุ หากไฟลุกลามมาก ต้องรู้วิธีการหนีเอาตัวรอดจากเปลวและควันไฟไปในทิศทางใต้ลม โดยที่ธรรมชาติของไฟจะลุกลามขึ้นที่สูง เช่น เนินเขา จึงต้องหนีลงลำห้วยหรือที่โล่งที่ไม่มีเชื้อเพลิงเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

   ส่วนโคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแต่ละเขต เช่น ความเสี่ยงต่อน้ำท่วม ดินถล่ม หรือการถูกต้นไม้ล้มทับ มีการให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมต่าง ๆ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จากนั้นติดป้ายเรื่องการป้องกันและระวังภัยจากไฟไหม้ น้ำท่วม ดินถล่ม การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการป้องกันภัย การจัดการขยะและวัสดุที่ติดไฟง่ายโดยเฉพาะหน้าแล้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนประมาณ 200 คน

กิจกรรมอบรมและรณรงค์ป้องกันภัยให้กับกลุ่มเยาวชน บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2021

การรณรงค์ป้องกันภัยที่บ้านแม่ลามาหลวง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564