โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมวันครูสากลที่บ้านอุ้มเปี้ยมและบ้านนุโพ

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมในโอกาสวันครูสากลประจำปี ขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม และบ้านนุโพ จังหวัดตาก

   องค์การยูเนสโก้ จัดงานวันครูสากล เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2537 และจัดติดต่อมาเป็นประจำทุกปีเพื่อประกาศยกย่องครูให้เป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า ให้ครูทั่วโลกตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคม

   มูลนิธิโคเออร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้จัด โครงการวันครูสากลประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อตระหนักในความสำคัญของครูผู้เปรียบเหมือน ประทีปส่องแสงแห่งความรู้ ความรัก ความปรารถนาดี ความหวังดี ความเมตตา แสงสว่างนี้ทำให้ศิษย์มองเห็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความฝันของศิษย์เองได้อย่างภาคภูมิใจ

   พิธีไหว้ครูเริ่มด้วยการเชิญผู้แทนครูขึ้นบนเวที และผู้แทนนักเรียนแสดงความเคารพ ตามด้วยการมอบของขวัญแด่ครูแต่ละท่าน การแสดงความกตัญญู รู้คุณครูในพิธีนี้ ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์และสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้เด็กนักเรียนเขียนบัตรอวยพรให้ครู และประกวดการเขียนเรียงความในระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อเรื่อง “คุณครูในดวงใจ” กิจกรรมวันครูที่บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวน 193 คน เป็นหญิงจำนวน 104 คน และชายจำนวน 89 คน และ ที่บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 200 คน เป็นหญิงจำนวน 135 คน และ ชายจำนวน 65 คน

พิธีไหว้ครูในโอกาสวันครูสากล ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

การเขียนบัตรอวยพรและประกวดเรียงความในโอกาส วันครูสากลที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ