โคเออร์แม่สะเรียงจัดงานออกร้านผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้กลุ่มเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาส

   เพื่อสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพในโครงการของโคเออร์ ได้นำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาออกร้านจำหน่ายสร้างรายได้ อีกทั้งเพื่อให้ชุมชนมาจับจ่ายหาซื้อสินค้าราคาถูก และลดค่าใช้จ่าย

   โคเออร์จึงได้จัดงานออกร้านประจำปีขึ้นเช่นทุกปี โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคระบาด โดยในปีนี้มีกลุ่มที่มาร่วมออกร้าน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผลิตยาหม่อง กลุ่มสหกรณ์ ร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ ในชุมชน

   กิจกรรมในงาน นอกจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่าง ๆ ในราคาย่อมเยาแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การประกวดผลผลิตของเกษตรกร การจับฉลากเพื่อรับของรางวัล เป็นต้น

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดงานนี้ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน