โคเออร์แม่สะเรียงจัดทำโครงการเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก
และสร้างแกนนำจัดการขยะที่บ้านแม่ลามาหลวง

   เพื่อเป็นการลดปัญหาการระบาดของไข้เลือดออก ซึ่งมีขึ้นทุกปี ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โคเออร์แม่สะเรียงจึงจัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการแจกทรายอะเบทป้องกันการเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะของโรค ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เยาวชนจำนวน 109 คน ได้แยกเป็นกลุ่มย่อยกระจายกันเข้าไปโรยทรายอะเบทตามแหล่งน้ำนิ่ง ในหมู่บ้านต่าง ๆ ตลอดจนแจกจ่ายทรายอะเบท ให้กับครัวเรือนที่ต้องการทำลายแหล่งวางไข่ของยุงให้หมดไป เพื่อให้ชุมชนโดยรวมปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

   ในวันที่ 22 กันยายน 2564 โคเออร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้สำหรับเยาวชนในเรื่องของ “การจัดการขยะภายใต้แนวคิด 3 R” โดยเป็นการให้ความรู้เรื่องการลดการใช้ทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการแปรรูปขยะ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การกระตุ้นเตือนคนในชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญของการช่วยกันแก้ไขผลกระทบจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน ขณะเดียวกันเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมนี้เป็นแกนนำในการรักษาชุมชนให้มีความสะอาดน่าอยู่

   วิธีให้ความรู้คือการแจกเอกสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับเด็กในแต่ละหมู่บ้าน ให้เด็กระบายสีภาพวาดเกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามเอกสารที่จัดให้ จากนั้นได้มีแกนนำเยาวชนคอยสรุปและแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 345 คน

กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาแจกจ่ายทรายอะเบทป้องกันการเพาะพันธุ์ยุง
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง

กิจกรรมเรียนรู้เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในเรื่องของ “การจัดการขยะตามหลักการ ลดการสร้างขยะ
การนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำไปแปรรูป” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง