โคเออร์แม่สอดส่งเสริมโครงการเยาวชนจิตอาสาปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะถั่วงอก และผลิตน้ำยาล้างจาน
เพื่อผู้ยากไร้ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ

   สืบเนื่องจากปัญหาผู้สูงอายุยากไร้หลายคน มีอาหารรับประทานไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้สูงอายุหลายคนมีพื้นที่บริเวณบ้าน แต่สุขภาพไม่อำนวยให้ทำการขุดดิน หรือขึ้นแปลงเพาะปลูกนั้น โคเออร์แม่สอดจึงได้จัดทำโครงการเยาวชนจิตอาสาทำแปลงเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ดูแลรดน้ำให้เจริญเติบโตและสามารถเก็บกินผลผลิตได้ตลอดเดือน เป็นการเสริมสร้างพลังให้กับผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงเบิกบาน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกรักในการเป็นอาสาสมัครดูแลช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม สร้างความสัมพันธ์และลดช่องว่างระหว่างวัย ส่งผลให้ชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข

   โครงการส่งเสริมเยาวชนจิตอาสาปลูกผักปลอดสารพิษให้กับผู้สูงอายุยากไร้ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 20 คน และ ผู้สูงอายุ 5 คน

   นอกจากนี้โคเออร์ เยาวชนจิตอาสาเหล่านี้ยังได้ ช่วยกันเพาะถั่วงอก แจกจ่ายให้กับผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุยากไร้และผู้พิการ จำนวน 125 คน และผลิตน้ำยาล้างจาน แจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้จำนวน 72 คน อีกด้วย

โครงการเยาวชนจิตอาสาปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อผู้สูงอายุ

การเพาะถั่วงอกและผลิตน้ำยาล้างจาน