โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมอบรมและรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันภัยพิบัติในกลุ่มเยาวชนและชุมชน
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย

   เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันภัยพิบัติในกลุ่มเยาวชนในโรงเรียน 3 แห่ง ของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมและรณรงค์จำนวน 300 คน

   เนื้อหาของกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว การป้องกันและเฝ้าระวังภัย โดยเฉพาะอย่างจากอัคคีภัยซึ่งมักเกิดขึ้นทุกปี และกิจกรรมเดินรณรงค์โดยอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมการป้องกันภัย เพื่อติดป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย ตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในชุมชน กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากชุมชนบ้านใหม่ในสอยทั้งกิจกรรมการอบรม ตลอดจนกิจกรรมการรณรงค์ เป็นอย่างดี เป็นการแสดงว่าคนในชุมชนทั้งนักเรียนและชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันภัย

   หลังการอบรม ทั้งสามโรงเรียนได้แจ้งความประสงค์ขอรับถังดับเพลิงประจำที่โรงเรียน และขอให้จัดการสาธิตวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงด้วย