โคเออร์กาญจนบุรีบรรเทาทุกข์ผู้หนีภัยจากการสู้รบบริเวณชายแดน

   ในห้วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 เกิดสถานการณ์ไม่สงบในประเทศเมียนมา ใกล้ชายแดนด้านจังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลให้มีราษฎรชาวพม่า จำนวนประมาณ 240 คน หนีภัยการสู้รบ เข้ามาพักอาศัยบริเวณชายแดน โคเออร์กาญจนบุรีได้จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรคพื้นฐาน เครื่องนุ่งห่ม ผ้าใบมุงหลังคา เสื่อ มุ้ง ผ้าห่ม ตลอดจนเครื่องใช้จำเป็นอื่น ๆ ให้ผู้หนีภัยเหล่านั้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของโคเออร์ได้เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และมอบเครื่องเขียน อีกทั้งจัดกิจกรรมศิลปบำบัดและสันทนาการให้กับเด็ก ๆ ผู้ได้รับผลกระทบอีกด้วย

โคเออร์กาญจนบุรีเยียมเยียนและให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ชายแดน