โคเออร์แม่สะเรียงอบรมป้องกันภัยพิบัติที่บ้านแม่ลามาหลวง

   โคเออร์แม่สะเรียงสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 22 มกราคม 2564 เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันวางแผนการทำงานล่วงหน้าตลอดปี โดยกำหนดให้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม เมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการป้องกันภัยพิบัติให้กับกรรมการและสมาชิกใหม่ การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ การอบรมเพื่อให้เป็นวิทยากรป้องกันภัย อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน และจัดการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้หนีภัยฯ ในชุมชน กิจกรรมสำรวจความพร้อมและอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันภัยในแต่ละครัวเรือน การซ้อมแผนป้องกันภัยจากอัคคีภัย เป็นต้น

   ต่อมาในวันที่ 26 มกราคม 2021 มีการจัดอบรมเพื่อให้กรรมการชุดใหม่ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันภัยด้านต่าง ๆ ดังนี้ การป้องกันภัย/ระวังภัยจากอัคคีภัย การป้องกันภัย/ระวังภัยจากน้ำท่วม การป้องกันภัย/ระวังภัยจากดินถล่ม การจัดการขยะและวัสดุที่ติดไฟง่าย และการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการป้องกันภัย

   หลังจากการอบรมภาคทฤษฎีได้อบรมภาคปฏิบัติโดยการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันภัยขั้นพื้นฐาน เช่น ถุงน้ำ ถุงทราย ถุงก้อนหิน และอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

   การอบรมมีขึ้นที่พื้นที่ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม มีผู้ที่สนใจทำเกษตรกรรมเข้ารับการอบรมจำนวน 56 คน เป็นหญิง 33 คน และชาย 23 คน และจัดอีกครั้งที่พื้นที่ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 26 คน เป็นหญิง 14 คน และชาย 12 คน

   การอบรมมีขึ้นที่พื้นที่ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม มีผู้ที่สนใจทำเกษตรกรรมเข้ารับการอบรมจำนวน 56 คน เป็นหญิง 33 คน และชาย 23 คน และจัดอีกครั้งที่พื้นที่ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 26 คน เป็นหญิง 14 คน และชาย 12 คน

การประชุมกรรมการป้องกันภัยพิบัติในวันที่ 22 มกราคม 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 คน เป็นชายจำนวน 21 คน หญิงจำนวน 1 คน

กิจกรรมการอบรมความรู้ให้กับกรรมการป้องกันภัยพิบัติเ จำนวน 22 คน ในวันที่ 22 มกราคม 2564