โคเออร์จัดกิจกรรมเรียนรู้สร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการและคัดแยกขยะให้กับเด็กและเยาวชนที่พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก

   ในเดือนสิงหาคม 2564 โคเออร์จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการจัดการและคัดแยกขยะ ขึ้นที่พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ หลายแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับการปลูกฝังความรู้ ให้เกิดจิตสำนึก และสร้างพฤติกรรมในเรื่องการจัดการและ การคัดแยกประเภทขยะที่ถูกวิธี ด้วยหลักแนวคิด 3R คือลดการใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ สิ่งของใช้แล้วใช้ซ้ำได้ และการนำสิ่งของมาใช้ซ้ำ หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการคัดแยกขยะให้กับเยาวชน สามารถนำแนวคิด และวิธีปฏิบัติ มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน การลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี จะช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น

   โคเออร์แม่สอด จัดกิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 คน เป็นหญิง 10 คน และ ชาย 12 คน และเมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านแม่หละ จำนวน 253 คน เป็นหญิง 99 คน และ ชาย 154 คน

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องขยะ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยางเมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 66 คน เป็นหญิงจำนวน 42 คน และ ชายจำนวน 24 คน นอกจากนี้ยังจัดการอบรมเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนด้านรักษาสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม นอกจากให้ความรู้ด้านการคัดแยกเพื่อลดขยะ แล้วยังสร้างความเข้าใจเรื่องผลกระทบจากขยะ และรักชุมชนสะอาด มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 25 คน เป็นหญิงจำนวน 16 คน และชายจำนวน 9 คน

   โคเออร์แม่สะเรียงได้จัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม และ วันที่ 6 สิงหาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 64 คน เป็นหญิงจำนวน 38 คน และชายจำนวน 26 คน

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเรียนรู้ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 7 และ 14 สิงหาคม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน เป็นหญิงจำนวน 60 คนและชายจำนวน 40 คน และที่จัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 42 คน เป็นหญิงจำนวน 25 คน และชายจำนวน 17 คน

กิจกรรมเรียนรู้ที่บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

กิจกรรมเรียนรู้ที่บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี