โคเออร์จัดโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด -19)

   โคเออร์ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน “ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019” ในพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก ในช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขอนามัยในเด็ก และปลูกฝังพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพตนเองในช่วงที่เกิดโรคระบาด ตลอดจนเสริมสร้างสุขนิสัยอันดี เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดของร่างกาย เพื่อให้ห่างไกลจากโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ดังนี้

   โคเออร์แม่สอด จัดในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 2564 มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 16 คน เป็นเด็กหญิง 8 คน และ เด็กชาย 8 คน และ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละในวันที่ 13 และ 14 สิงหาคม 2564 มีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 222 คน โดยเป็นเด็กหญิงจำนวน 171 คน และเด็กชายจำนวน 51 คน

   โคเออร์กาญจนบุรี จัดในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2564 มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 66 คน ประกอบด้วยเด็กหญิงจำนวน 42 คน และเด็กชายจำนวน 24 คน

   โคเออร์แม่สะเรียง จัดกิจกรรมอบรมให้เด็กรู้จักล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคที่บ้านแม่ละอูนในวันที่ 26 และ 28 กรกฏาคม กับวันที่ 2 และ 4 สิงหาคม โดยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 117 คน เป็นหญิงจำนวน 51 คน และชายจำนวน 66 คน

   สำหรับโคเออร์แม่ฮ่องสอนก็ได้มีมาตรการป้องกัน โควิด-19 ด้วยการเพิ่มจุดล้างมือให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

กิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

กิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่หละ

   สำหรับที่บ้านแม่หละ ในเดือนสิงหาคม โคเออร์ยังได้แจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้ด้อยโอกาสจำนวน 1,377 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุจำนวน 645 คน และ เด็กจำนวน 732 คน