โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมอบรมการผลิตไม้กวาดให้เจ้าหน้าที่ภาคชุมชน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง

   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่โครงการโคเออร์กาญจนบุรีได้จัดการอบรมทักษะความรู้ด้านการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าให้กับเจ้าหน้าที่ภาคชุมชนซึ่งเป็นผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีบุคลากรในชุมชนเข้ารับความรู้เป็นจำนวน 6 คน เป็นหญิงจำนวน 5 คน และชายจำนวน 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรนำทักษะความรู้ไปสอนให้กับเยาวชนผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ให้ได้รับความรู้ความชำนาญและสามารถประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป

   ต่อมาในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 บุคลากรทั้ง 6 คนได้จัดการอบรมทักษะการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าซึ่งได้เรียนรู้จากโคเออร์ไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ จำนวน 10 คน โดยเป็นเยาวชนหญิงจำนวน 6 คน และชายจำนวน 4 คน เป็นการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน