โคเออร์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนการอบรมเด็กและเยาวชนเรื่องการดูแลและป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิด

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมการป้องกันตนเองในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ให้กับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย จำนวน 42 คน เป็นหญิง 8 คน และ ชาย 34 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน รู้จักคุณค่าของตัวเอง รู้จักการคุ้มครองป้องกันตนเองจากการคุกคามล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงหาผลประโยชน์ และ การค้ามนุษย์ รู้จักสิทธิ์ของเด็กที่จะได้รับความคุ้มครอง กรณีเกิดการล่วงละเมิด ต้องแจ้งเหตุต่อผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ อีกทั้งดูแลตนเองให้ปลอดภัยด้วยการประพฤติตนเหมาะสม แต่งกายสุภาพ ไม่เข้าไปในพื้นที่ลับตาผู้คน เป็นต้น

   เด็กๆให้ความสนใจในการอบรม ต่างลงความเห็นว่ามีประโยชน์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้จัดกิจกรรมเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆ ในชุมชนด้วย เพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยด้วยเช่นกัน