โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมความรู้ด้านการคุ้มครองเด็ก

   ในเดือนกรกฎาคม 2564 โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมการอบรมความรู้ด้านการคุ้มครองเด็ก ให้กับผู้นำเยาวชนและกรรมการคุ้มครองเด็กของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 17 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 18 คน เป็นหญิงจำนวน 15 คน และชายจำนวน 3 คน และในวันที่ 22 กรกฏาคม มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 10 คน เป็นหญิงจำนวน 9 คนและชายจำนวน 1 คน

   ต่อมาในวันที่ 24 กรกฎาคม โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้ให้การอบรมผู้นำเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอยจำนวน 16 คน เป็นหญิงจำนวน 13 คน และชายจำนวน 3 คน

   เนื้อหาของการอบรม ประกอบด้วยการทบทวนความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก ความหมายและประเภทของการทำทารุณกรรม/การละเมิด และเรียนรู้ ระบบการรายงานส่งต่อช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก โดยการจำแนกประเภทของเคส และการรายงานช่วยเหลือเคสเมื่อเกิดเคสขึ้นในชุมชนของตนเอง โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแลกเปลี่ยน การอภิปราย

   นอกจากนี้ยังมีการทำแบบทดสอบก่อนเรียน พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างดีอยู่แล้ว มีความเข้าใจถึง 62%-75% และหลังการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นเป็น 76%-87%

การอบรมระบบการส่งต่อช่วยเหลือคุ้มครองเด็กให้กับผู้นำเยาวชนที่สำนักงานโคเออร์
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

การอบรมระบบการส่งต่อช่วยเหลือคุ้มครองเด็กให้กับผู้นำเยาวชนที่สำนักงานโคเออร์
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

การอบรมระบบการส่งต่อช่วยเหลือคุ้มครองเด็กให้กับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่สำนักงานโคเออร์
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564