โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

   เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โคเออร์แม่สอดร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานในท้องถิ่น และคณะกรรมการพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่หละ รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 95 คน เป็นชายจำนวน 73 คน และหญิงจำนวน 22 คน จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในชุมชน บริเวณป่าไม้หมู่บ้านแม่ออกฮู หมู่ 9 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

   โครงการปลูกต้นไม้เป็นการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนสู่ป่าไม้อันล้ำค่า และฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามแบบอย่างธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างชาวบ้านในชุมชนพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯและชุนชนหมู่บ้านไทย เพื่อให้ชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อาศัยอยู่