โคเออร์แม่สอดและกาญจนบุรี สนับสนุนเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนสะอาด

   ในเดือนมกราคม 2564 โคเออร์แม่สอดและกาญจนบุรีได้สนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของกลุ่มเยาวชนจิตอาสาซึ่งเป็นผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในการทำความเข้าใจเรื่องประโยชน์ของการทำความความสะอาดด้วยการช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยตามพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ของชุมชน ได้แก่ บริเวณรอบ ๆ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย บริเวณโรงเรียน ถนนหนทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกรักความสะอาด ด้วยการทิ้งขยะลงถัง เกิดจิตอาสารู้จักทำงานเป็นกลุ่ม มีความเป็นผู้นำที่รู้จักการแบ่งหน้าที่ทำงาน และมีความรักสามัคคี อีกทั้งเยาวชนยังได้เรียนรู้ถึงโทษและภัยของขยะที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น การทำให้พื้นที่โดยรอบมีความสะอาดจึงเป็นการช่วยเหลือให้ผู้คนในชุมชนมีสุขภาพดี ปลอดโรคภัย อีกทั้งยังทำให้ชุมชนสวยงามน่าอยู่ขึ้นอีกด้วย

   โดยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 110 คน เป็นหญิงจำนวน 48 คน และ ชายจำนวน 62 คน

   กิจกรรมที่บ้านต้นยาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 23 คน เป็นหญิงจำนวน 13 คน และชายจำนวน 10 คน

   และกิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านถ้ำหิน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 มีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 127 คน แบ่งเป็นหญิงจำนวน 82 คน และ ชายจำนวน 45 คน

กิจกรรมที่บ้านแม่หละ

กิจกรรมเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ที่โคเออร์กาญจนบุรีให้การสนับสนุน