โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยยาเสพติด

   โคเออร์แม่สะเรียงได้จัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยยาเสพติด ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่ลามาหลวง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวนรวม 50 คน เป็นหญิงจำนวน 35 คน ชายจำนวน 15 คน และจัดที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่ละอูนในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 53 คน ประกอบด้วยหญิงจำนวน 28 คน และชายจำนวน 25 คน

   กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เกิดทักษะชีวิตจากการเรียนรู้ปัญหายาเสพติดในชุมชน และมีทักษะในการระดมสมองคิดแก้ไขปัญหาตลอดจนการนำเสนอต่อสาธารณะ เมื่อเยาวชนเกิดความเข้าใจปัญหาการใช้สารเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคมแล้ว จึงเกิดความคิดหาแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อนและป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของการใช้สารเสพติด ตลอดจนประสงค์ให้ผู้นำชุมชนได้มองเห็นมุมมองความคิดของเยาวชนและมีส่วนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้วย

   ในช่วงท้ายวิทยากรได้สรุปสถานการณ์ของการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชน ดังนี้ “สถานการณ์ของการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าถึงที่ง่าย การเลียนแบบพฤติกรรม เพื่อต้องการการยอมรับการเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมาย ทั้งผลกระทบต่อตนเอง ต่อครอบครัวและชุมชน ในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนเมื่อเรารู้ถึงภัยของยาเสพติดแล้ว ก็ควรป้องกันตนเองกล้าที่จะปฏิเสธ หากิจกรรมที่สร้างสรรค์ทำร่วมกับเพื่อนเพื่อป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของสารเสพติดฯลฯ” การอบรมได้รับความสนใจจากเยาวชนผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ว่ามียาเสพติดบางชนิดออกฤทธิ์ได้อันตรายและน่ากลัวมาก ซึ่งพวกเขาไม่เคยได้ยินหรือรู้จักมากก่อน ถือเป็นความรู้ใหม่สำหรับพวกเขา

การจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยยาเสพติดที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่ลามาหลวง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

การจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยยาเสพติดที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่ละอูน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564