โคเออร์แม่สะเรียงจัดทำโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนและสอนเพาะถั่วงอกให้เด็กและเยาวชน

   ไข้เลือดออกเป็นโรคเขตร้อนที่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งแพร่สู่คนโดยมียุงลายเป็นพาหะ มักเกิดในหน้าฝน ในเด็กวัยเรียนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เด็กและเยาวชนจึงควรตระหนักรู้ถึงภัยและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค

   โคเออร์แม่สะเรียงจึงจัดกิจกรรมวันเสาร์ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ช่วยเป็นกระบอกเสียงสร้างความตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออกให้กับคนในชุมชนด้วยการยับยั้งการเติบโตของลูกน้ำในแหล่งน้ำนิ่งและภาชนะต่างๆ เช่น โอ่ง และถังน้ำที่ปราศจากฝาปิด เป็นต้น

   กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวน 133 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 86 คน และชายจำนวน 47 คน

   โดยจัดให้เด็กๆนักเรียนช่วยกันสำรวจแหล่งน้ำซึ่งเป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลาย มีการอธิบายให้ความรู้กับเด็กๆ แล้ว เจ้าหน้าที่โคเออร์ได้แจกอุปกรณ์ให้กับเด็กคือ ถุงมือ หน้ากากอนามัย และทรายอะเบท เมื่อพบแหล่งน้ำขังไร้ฝาปกปิด จะโรยทรายอะเบทลงไปเพื่อยับยั้งวงจรการเติบโตของลูกน้ำยุงลายพาหะไข้เลือดออก สำหรับทรายที่เหลือได้มอบให้บ้านเรือนที่ต้องการไว้ใช้ต่อไป

   ในส่วนของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง ได้จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ด้วย “กิจกรรมเพาะถั่วงอก” มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 107 คน เป็นหญิง 69 คน และชายจำนวน 38 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กิจกรรมด้านอาชีพ นอกเหนือจากหลักสูตรที่ได้เรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่งการเพาะถั่วงอกเป็นทางเลือกหนึ่งของการสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ หัดสังเกตการเจริญเติบโตของถั่วงอก เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการกระบวนการและขั้นตอนต่างๆในการเพาะถั่วงอก จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยที่มีผู้ใหญ่ที่ผ่านการอบรมมาแล้วคอยสอนและสาธิตให้เด็กค่อยๆเรียนรู้การเพาะและการเฝ้ารอคอยดูการงอกของเม็ดถั่วจนเป็นถั่วงอกด้วยตัวเอง เพื่อให้เป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวและเป็นการสร้างอาชีพเสริมรายได้อีกด้วย

“โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน”ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

โครงการ “เพาะถั่วงอก” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564