โคเออร์ดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิตดีดี

   ในปี 2564 โคเออร์ดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ “ชีวิตดีดี” เพื่อส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้หนีภัยฯในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แห่ง ในด้านการเพิ่มผลผลิตอาหาร ประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ การอบรมผู้หนีภัยฯ ฯ ให้มีความรู้ในด้านการปลูกพืชหลากหลายชนิดและการเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ เป็นต้น

   เกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้วจะได้รับการสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ย ตาข่ายล้อมรั้ว เครื่องมือทำเกษตร หรือเชื้อเห็ด เพื่อทำการเพาะเห็ดเป็นอาหาร

   โคเออร์ยังให้การสนับสนุนสัตว์เลี้ยงให้แก่เกษตรกรที่ต้องการทำเกษตรผสมผสาน โดยปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ ไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนั้น ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมการเพาะถั่วงอกเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เปราะบางที่ขาดแคลนอาหาร เช่น ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ

   ทุก ๆ สองเดือน โคแออร์ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และธนาคารสัตว์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน และวางแผนทำกิจกรรมร่วมกัน

   นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้ผู้หนีภัยฯ ทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนอาหารภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เช่น การแปรรูป หรือการถนอมอาหาร เพื่อเป็นการเก็บรักษาอาหารให้พอกินตลอดปี เช่น การตากแห้ง การหมัก เป็นต้น

   โคเออร์มีการเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับฟังปัญหา และให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ณ เดือนมิถุนายน 2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมดจำนวน 2,513 คน

กิจกรรมอบรมเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น และการเพาะเห็ดฟาง ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมเพาะถั่วงอกให้กับผู้เปราะบางในสังคม

การบันทึกข้อมูลเกษตร และกิจกรรมการเยี่ยมแปลงเกษตรของเจ้าหน้าที่โครงการ

การทำเกษตรผสมผสาน โดยการปลูกผักควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์