โคเออร์แม่สอดจัดทำโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ

   เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในชุมชนของโคเออร์ร่วมกันดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีสุขภาพสดใสแข็งแรง ใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น

   ตลอดเดือนมิถุนายน มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหลายประเภท ได้แก่ การออกกำลังกายดูแลหัวเข่า การให้ความรู้ด้านสุขอนามัย การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต การบำบัดด้านจิตใจ เช่น การฝึกสมาธิ หายใจเข้าออกอย่างถูกวิธี เสริมด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดได้แก่ การรำวงพื้นบ้าน การวาดภาพระบายสี การปลูกต้นไม้ ความรู้ด้านโภชนาการผู้สูงอายุ และกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมแสดงออก และจัดให้ดื่มน้ำเต้าหู้เสริมสุขภาพระหว่างดำเนินกิจกรรม เป็นต้น

   กิจกรรมครั้งที่ 1-4 จัดที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

   ครั้งที่ 1) ในวันที่ 10 มิถุนายน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 55 คน เป็นหญิงจำนวน 50 คน และชายจำนวน 5 คน

   ครั้งที่ 2) ในวันที่ 15 มิถุนายน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน เป็นหญิงจำนวน 29 คน และชายจำนวน 3 คน

   ครั้งที่ 3) ในวันที่ 16 มิถุนายน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 34 คน เป็นหญิง 31 คน และ ชายจำนวน 3 คน

   ครั้งที่ 4) ในวันที่ 17 มิถุนายน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน เป็นหญิงจำนวน 35 คน และชายจำนวน 6 คน

   ครั้งที่ 5) จัดที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในวันที่ 17 มิถุนายน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 31 คน เป็นหญิงจำนวน 26 คน และชายจำนวน 5 คน

   ครั้งที่ 6) จัดที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในวันที่ 23 มิถุนายน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน เป็นหญิงจำนวน 29 คน และชายจำนวน 7 คน

กิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ

กิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

กิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ