โคเออร์แม่สะเรียงและแม่สอดจัดโครงการโลกสวยด้วยมือเราเพื่อลดขยะให้ชุมชนน่าอยู่

   โครงการโลกสวยด้วยมือเราเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาความสะอาดของชุมชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนในชุมชนและตัวเด็กเองได้เห็นถึงความสำคัญของการช่วยกันดูแลชุมชน หากตั้งใจลงมือก็จะสามารถลดการใช้ทรัพยากรและลดปัญหาขยะลงได้มาก

   โคเออร์แม่สะเรียง จัดกิจกรรมรณรงค์นี้ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 มีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 112 คน แยกเป็นหญิงจำนวน 75 คน และ ชายจำนวน 37 คน มีการกระจายเด็กทั้งหมดเป็น 5 จุด เพื่อลดความแออัด มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของขยะที่ขวางทางลำน้ำ เรื่องของเชื้อโรคที่ติดมากับขยะ และความสวยงามของชุมชนที่ปราศจากขยะ แจกอุปกรณ์เก็บขยะ เช่น ถุงมือ ถุงพลาสติกใส่ขยะ จากนั้นได้นำเด็ก ๆออกเดินเก็บขยะข้างทางและตามลำรางสาธารณะแล้วใส่ถุงดำจนเต็ม นำไปทิ้งในจุดทิ้งขยะต่อไป

   โคเออร์แม่สอด จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก ลดเศษขยะในชุมชนด้วยการทิ้งขยะลงถัง จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน เป็นหญิงจำนวน 37 คน และชายจำนวน 63 คน ต่อมาในวันที่ 25 มิถุนายน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ร้านค้าในชุมชน ทิ้งขยะลงถังขยะ เพื่อชุมชนน่ามอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 85 คน เป็นหญิงจำนวน 47 คน และ ชายจำนวน 38 คน รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม มีการเดินรณรงค์ติดป้ายให้ชุมชนตระหนักในการรักษาความสะอาดตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเน้นบริเวณริมน้ำที่ยังคงมีการนำขยะมาทิ้งอยู่

โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมรณรงค์ความสะอาดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน

โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดชุมชนขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ