โคเออร์แม่ฮ่องสอนและแม่สะเรียงให้การอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติและการป้องกันเพลิงไหม้ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   เมื่อวันที่ 14 -18 มิถุนายน 2564 โคเออร์แม่ฮ่องสอน ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้สนใจ จำนวน 211 คน เป็นหญิงจำนวน 125 คน และ ชายจำนวน 86 คน

   วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อให้คณะกรรมการที่ผ่านการอบรมได้ส่งต่อความรู้ประสบการณ์ในการป้องกันภัยต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชน ที่มาเข้ารับการอบรม เมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้ว ก็สามารถไปเป็นอาสาสมัครป้องกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงของชุมชน อีกทั้งสามารถไปจัดอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้กับคนในชุมชนของตัวเองต่อไป ตัวอย่างของงานป้องกันภัยของชุมชนที่ผ่านมาได้แก่ กิจกรรมการทำแนวกันไฟชุมชน เป็นต้น

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยแก่เยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 248 คน เป็นหญิงจำนวน 137 คน และชายจำนวน 111 คน เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ การป้องกันอัคคีภัย อุทกภัย ดินถล่ม เป็นต้น ตลอดจนการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการป้องกันภัย เช่น ถุงดิน ถุงทราย ในการดับเพลิง ตลอดจน การสาธิตการใช้ถังดับเพลิง และมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

โคเออร์แม่ฮ่องสอนให้การอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย

โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมป้องกันเพลิงไหม้และการดับไฟ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง