โคเออร์ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

   วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก สำหรับปี 2564 นี้ เน้นในเรื่องของการฟื้นฟูระบบนิเวศ มูลนิธิโคเออร์จึงสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ต่างๆ มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะป่าไม้และลำน้ำด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในป่าใกล้เคียงและบริเวณต้นน้ำลำธาร และในชุมชน ได้แก่ บริเวณโรงเรียน โบสถ์ หอพัก หรือบริเวณที่พักอาศัย และจัดทำโครงการ”ต้นไม้ของฉัน” เป็นการบันทึกการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก และมีการจัดประกวดเรียงความในโอกาสต่อไป

   วัตถุประสงค์ของโครงการคือการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะเรียนรู้การเพาะปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นการปลูกจิตสำนึกรักทรัพยากรต้นไม้ ป่าไม้ ลำธาร และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่อยู่อาศัย

   โคเออร์แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 22 มิถุนายน มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 402 คน เป็นหญิงจำนวน 241 คน และชายจำนวน161 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม ในวันที่ 26 มิถุนายน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน เป็นหญิงจำนวน132 คนและชายจำนวน 68 คน

   โคเออร์แม่สะเรียง จัดโครงการปลูกต้นไม้ในโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวน 320 คน ซึ่งจะได้เรียนรู้ทักษะการเพาะเมล็ดขนุน และติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเอง และหากดูแลดีจะสามารถเก็บกินผลไม้ได้ในอนาคต

   โคเออร์แม่สอด จัดโครงการ “ต้นไม้ของฉัน” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 226 คน เป็นหญิงจำนวน 111 คน และ ชายจำนวน 115 คน ในวันเดียวกันได้จัดทำโครงการ“ต้นไม้ของฉัน” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 261 คน โดยเป็นผู้หญิงจำนวน 172 คน และผู้ชายจำนวน 89 คน

   โดยแต่ละพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้จัดให้เยาวชนทำการปลูกต้นกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นจำนวน 200 ต้นในบริเวณโรงเรียน เช่น ตามรั้ว และหอพักนักเรียน

   ในวันที่ 10 มิถุนายน ได้จัดโครงการ “ต้นไม้ของฉัน” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียนครั้งนี้เป็นจำนวน 210 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 105 คน และชายจำนวน 105 คน

   โคเออร์แม่สอด ยังได้ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงพื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่หละ คือหมู่บ้านแม่ออกฮู ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ทวงคืนป่า มีหน่วยราชการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ออกฮู เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 300 คน

   โคเออร์กาญจนบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 23 มิถุนายน มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 387 คน เป็นหญิงจำนวน 216 คนและชายจำนวน 171 คน โดยแต่ละคนรับต้นกล้าไปปลูกในบริเวณโรงเรียน 1-2 ต้น และนำกลับไปปลูกที่บ้าน 2-3 ต้น ส่วนที่เหลือได้แจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึง โบสถ์ และครัวเรือนที่ต้องการนำไปปลูก รวมพันธุ์ไม้ที่ดำเนินการแจกจ่ายในกิจกรรมนี้เป็นจำนวน 1,000 ต้น ส่วนใหญ่เป็นไม้จำพวก ต้นสน ต้นสัก ต้นหว้า ต้นสะเดา ต้นแค ฯลฯ

โครงการปลูกต้นไม้ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง

กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ

ปลูกป่าในพื้นที่ทวงคืนผืนป่า บ้านแม่ออกฮู ใกล้พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ

โครงการ “ต้นไม้ของฉัน” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

โครงการ “ต้นไม้ของฉัน” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ

โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง