โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการฝึกอบรมเรื่องการคุ้มครองเด็กให้กับกลุ่มสตรีและผู้นำเยาวชน

   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการฝึกอบรมเรื่องการคุ้มครองเด็กให้กับกลุ่มสตรีและผู้นำเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 18 คน เป็นหญิง จำนวน 15 คน และชายจำนวน 3 คน

   วิธีการอบรม ใช้กระบวนการเรียนรู้ ผ่านการอภิปรายกลุ่มย่อย สู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก ความหมายของการกระทำความรุนแรง การละเลย และการแสวงหาประโยชน์จากเด็กทุกรูปแบบ แล้วเข้าสู่เนื้อหาที่สำคัญของการเรียนรู้วันนี้คือ เข้าใจระบบการประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองเด็ก ขอบเขตของประเภทของเคสที่มีการส่งต่อตามระบบการส่งต่อความช่วยเหลือ หลักเกณฑ์แนวทางในการปฏิบัติงาน วิธีการสังเกต และเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เด็กต้องได้รับความคุ้มครอง และ การเข้าใจระบบการส่งต่อ ประสานความช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองเด็กโดยยึดโยงกับชุมชนเป็นหลัก