โคเออร์แม่สอดอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาและการคัดแยกขยะที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ

   ในวันที่23 มกราคม 2564 โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับเยาวชนที่สำนักงานบริการสังคมของโคเออร์ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน เป็นหญิงจำนวน 11 คน และชายจำนวน 9 คน

   ต่อมาในวันที่ 26-28 มกราคม 2564 ได้จัดการอบรมการคัดแยกขยะ ให้กับผู้หนีภัยฯ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในชุมชน จำนวน 148 คน เป็นหญิงจำนวน 128 คน และชายจำนวน 20 คน

   โดยทั้งสองโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและผู้หนีภัยฯ ทั่วไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในครัวเรือนและชุมชนตามหลัก 3Rs. ได้แก่การลดการใช้สิ่งของที่จะกลายเป็นขยะ การใช้ซ้ำ และการแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ได้อีก และการมีส่วนร่วมของทั้งผู้เข้ารับการอบรมเองและสมาชิกภายในครัวเรือน ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

   หลังการอบรม เยาวชนความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมในการลดขยะได้ด้วยการคัดแยกขยะ และนำสิ่งที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ได้ ก่อนจะทิ้งขยะลงถังทุกครั้ง ใช้ถุงผ้า ตะกร้าสานไม้ไผ่แทนถุงพลาสติก ภาชนะประเภทขวด แก้ว และพลาสติก สามารถทำความสะอาดและใช้ซ้ำได้ หากไม่ใช้แล้วยังสามารถขายสร้างรายได้อีกด้วย