สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรในวันผู้สูงอายุ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในงานทอผ้าจักสานและการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

   ในเดือนพฤษภาคม 2564โคเออร์แม่สะเรียงและแม่สอดจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุต่อเนื่องจากเดือนเมษายน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 14 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 165 คน เป็นหญิง 96 คน และชายจำนวน 69 คน และในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 107 คน เป็นหญิงจำนวน 58 คนและชายจำนวน 49 คน ซึ่งประเพณีรดน้ำดำหัวด้วยการรดน้ำใส่มือผู้อาวุโสถือเป็นการแสดงความเคารพและขอพรต่อผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุจะให้พรแก่ผู้เยาว์กว่า

   หลังจากพิธีกรรมรดน้ำดำหัวต่อผู้อาวุโสและรับพรแล้ว กลุ่มเยาวชนได้รวมตัวกันเพื่อเดินไปเยี่ยมบ้านที่มีผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่เอื้ออำนวยที่จะมาร่วมงาน เพื่อให้กำลังใจและมอบของขวัญหรืออาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุอีกด้วย

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจัดขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

   ระหว่างวันที่ 18- 21 พฤษภาคม 2564 โคเออร์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนโครงการสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ “กะเหรี่ยงปกาเกอะญอ” จากผู้สูงอายุสู่เยาวชนรุ่นใหม่ โดย

     -วันที่ 18 เป็นโครงการอบรมการทอผ้า ที่บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเยาวชนเข้าเรียนรู้จำนวน 19 คน เป็นหญิงจำนวน 18 คน             และชายจำนวน 1 คน

     -วันที่ 19 เป็นการอบรมการจักสาน ที่บ้านใหม่ในสอย มีผู้เข้าเรียนจำนวน 16 คน เป็นหญิงจำนวน 3 คน และชายจำนวน 13 คน

     -วันที่ 20 เป็นโครงการอบรมการทอผ้าที่บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม มีเยาวชนเข้าเรียนจำนวน 20 คน เป็นหญิงจำนวน 17 คน และชายจำนวน 3 คน

     -วันที่ 21 เป็นโครงการอบรมการทอผ้าและจักสานเบื้องต้น ที่บ้านแม่สุริน มีเยาวชนเข้าเรียนจำนวน 20 คน เป็นหญิงจำนวน 14 คนและชายจำนวน 6 คน

   โคเออร์แม่สอดจัดโครงการการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งกันและกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่บ้านอุ้มเปี้ยม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คนเป็นหญิงจำนวน 22 คน และชายจำนวน 6 คน

โครงการการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม